2020 год

Ысқақұлы Д. Тіл эпопеясы немесе рухани жаңғырудағы қазақ тілінің тарихи миссиясы.

Кітапта қазіргі жаһандану дәуірінің мәдени өміріндегі ғаламдық ауқымда жүріп жатқан тілдік құбылыстар әлеуметтік, филологиялық тұрғыдан шолынып, әлемнің тілдік бейнесі, түркі тілдерінің, оның ішіндегі қазақ тілінің тағдыр-талайы, жүріп өткен жолдары мен бүгінгі күнгі жай-күйі, болашағы ғылыми түрде жан-жақты сараланды. Кітап өз ұлтының болашақ тағдырына бейтарап қарамайтын саналы, ұлтжанды зиялы қауымға, ғалымдарға, бакалаврлар мен магистранттарға, докторанттарға, жалпы қалың оқырманға арналған.

Мекебаев А. Тайник в степи

В романе «Тайник в степи» описываются трагические события, происходившие в далёкие тридцатые годы в казахской степи, когда казахский народ оказался в тисках голодомора, явившегося следствием тоталитарной политики Сталина. Благодаря умению писателя воссоздать подлинную картину происходящего, пропустив его через своё сердце, мы можем наглядно представить себе это нелёгкое время, нашедшее отражение в романе

Смайыл А. Тәңір соты

Алдан Смайылдың «Тәңір соты» кітабына кейінгі жылдары жазылған повестері мен драмалық шығармалары еніп отыр. Қаламгер бұл еңбектерінде де өзіне тән көркем шеберлікпен адам бойындағы құбылыстардың психологиялық астарларын ашады. «Тәңір соты» драмалық поэмасында халық, тұлға, ерлік пен сатқындық тайталасады. Сақ, ғұн ғасырларының ащы шындығы арқылы бүгінгі ақиқат ашылады.

Байсеркеұлы М. Сахна сыры

Бұл кітапта Қазақстанның халық артисі, көрнекті театр режиссері, профессор Маман Байсеркеұлының спектакльдері туралы мақалалар, шығармашылық кескіндемелер, сұхбаттар және режиссердің театр туралы толғамдары мен оның қаламынан туған пьесалар еніп отыр.

Мырзахметұлы М. Абайтану Т. 1

Белгілі абайтанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы Мекемтас Мырзахметұлы дайындаған «Абайтану» сериясының алғашқы томында ұлы Абай мұрасының зерттеулері мен Абайтану тарихының қалыптасу жағдайы нақтылы кезеңдерге бөлініп сипатталған. Бір ғасыр бедеріндегі ақын мұрасын танып, бағалау жолындағы жетістіктер мен кемшіліктер бүгінгі күн тұрғысынан таразыланады.

Менің сатып алған күйеуім

Жинақта АҚШ, Жапония, Колумбия, Канада, Швейцария, Қытай, Ресей жазушыларының шығармалары ұсынылып отыр. Ішінара Альфрейд Нобель атындағы әдебиет сыйлығын әр жылдарда алған жазушылардың таңдаулы әңгімелерінен де арнайы енгізілді.

Қазақстандағы сайлау тарихы

Итория выборности в Казахстане

Кітапта жеке ұлттық мемлекет – Қазақ хандығының құрылуынан бастап, Ресей империясы мен кеңестік кезең аясында сайлау жүйесінің іске асырылуы, оның тарихы мен дәстүрлерін зерттеу нәтижесі ұсынылған. Зерттеу жұмысының басым бөлігі тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі сайлау жүйесінің қалыптасуына арналған. Авторлар аталған мәселені зерттей келе, қазіргі уақытта Қазақстандағы сайлау жүйесі қалыптасуының ғылыми және саяси мәселе ретінде арнайы қарастырылмағанын айқындады. Осы кітапта зерттеушілер назарынан тыс қалып қойған қазіргі саяси институттың тарихы мен оның қоғамдық маңызы жан-жақты сөз етіледі.

Вашему вниманию предлагается первое казахстанское исследование, посвящённое истории выборности и выборных традиций казахов. Обнаруженные в архивохранилищах страны и ближнего зарубежья копии исторических источников и дипломатической переписки, избирательные документы разных времён свидетельствуют о ценном электоральном опыте, дошедшем до нас ещё из древности.

Қайымова Б. Қазақстан халықтарының ертегілері

Ертегі – қандай да бір халық ауыз әдебиетінің аса шұрайлы, тәлім-тәрбиелік маңызы орасан зор, өскелең ұрпақты өз елі мен ұлтының тарих-тағлымы, салт-санасы, дәстүр-ұлағатына етене жақын баурай түсетін ерекше жанр. Жинақтағы ертегілер – егемен Қазақстан жерін мекен еткен бауырлас халықтардың ежелгі ауыз әдебиеті ертегілері ұсынылған

«Қазақстан: бірлік және келісім мекені» жинағы 2020 жылы аталып өтілетін Қазақстан халқы Ассамблеясының 25 жылдығына арналған. Онда халықтың көпэтносын құрамының қалыптасуы тарихы мен қазіргі жай-күйі, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделінің құқықтық, институционалдық негіздері ашып көрсетілген. Жинақта этносаралық өзара әрекеттестіктің бірегей институты болып табылатын ҚХА-ның қызметі егжей-тегжейлі баяндалады.

Сборник «Казахстан: страна мира и согласия» посвящён 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, которое отмечается в 2020 году. В нём раскрыты история формирования и нынешнее состояние полиэтничного состава населения, правовые, институциональные основы казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. В сборнике подробно освящается деятельность АНК – уникального института межэтнического взаимодействия.

Жұртбай Т. Жансар

Тұрсын Жұртбайдың қауым назарына ұсынылып отырған «Жансар» атты эсселер мен естеліктері де түйсік түкпірінде жатқан жан сырын қозғайды. Бұл жинақты: қазақ ақыл-ойының қормал ғұламалары мен киелі қалам иелерінің өмірі хақындағы психологиялық барлау, портрет, көркем-сыни талдау десе де болады. Ең бастысы, жазушы өз тұсында өмір сүрген, кеше ғана өмірден өткен аға ұрпақтар мен замандастарының жан жылуын келер ұрпаққа жеткізуге ұмтылған.

Светқали Н. Генрих Гейне. Теңіздегі дауыл

Светқали Нұржан аударған немістің ұлы ақыны Генрих Гейненің қазақ тіліндегі ең көлемді аудармасы болып табылатын бұл кітапқа, негізінен, ақынның таңдамалы лирикалары мен балладалары топтастырылған.

Ашимханулы Д. Дьяволский ветер

«Дьявольский ветер» — сборник избранных произведений видного казахского писателя, лауреата международной премии «Алаш», заслуженного деятеля Казахстана Дидахмета Ашимханулы. В книгу вошли рассказы в своё время занимавшие достойное место в мире казахской прозы, получившие призовые места в республиканских конкурсах. Исполненные с тонким лиризмом, сочетающие трагизм нелёгкой народной судьбы и подлинный народный юмор, эти произведения нашли широкий отклик у читательской аудитории.

Ахметұлы Д. Бүлдірген қалың шыққан

Жазушының «Бүлдірген қалың шыққан» деп аталатын бұл жинағында бүгінгі бала тірлігінің әр қилы жақтары сөз болады. Баланың жан дүниесі, өмірге деген көзқарасы түрлі сипатта көрініс береді. Әңгімелер мен мысалдардың басым көпшілігі мерзімді баспа бетінде жарық көрген. Ертегілерден жаңашылдық, жасампаздық нышаны аңғарылады.

Смайыл Қ. Аралбай батыр – Таңсұлу Ана

Қалкен Смайылдың халық жадында сақталған тарихи деректер негізінде өлеңмен жазылған «Аралбай батыр – Таңсұлу Ана» атты романы мен прозалық нұсқасында қазақ – қалмақ соғысының қаһарман баһадүрі Арғын Алтай Аралбай батыр Әлібекұлының ерлігі мен оның жары, ел басына қаралы күн туған зобалаң заманда парасатты ұйымдастырушылық қабілетімен ел – жұртының ынтымағы мен ырысының ұйытқысы болған. Шығарманың барлық кейіпкерлерді өмірде болған, бәрі де өз есімдермен аталады. Аралбай батыр Әлібекұлы, Сайдалы Аталық Ер Нияз, тарақты Байғозы, Бәйтелі Аралбайұлы, қара тоқа Күшікбай, Нұржан шолақ батырлар, елінің бостандығы, жерінің бүтіндігі, Қазақ хандығының мемлекеттігі үшін жан аямай күрескен белгілі тарихи тұлғалар

 Әбдірайымов Ш. Ә.
Абай жұмбақтығы-филисофиялық мәселе

ғылыми-зерттеу жарияланым: 3 кітаптан тұратың монографияның.
Көп жылдар бойы жоғары оқу орнында ұстаздық қызмет атқарған белгілі ғалым, философия ғылымдарының кандидаты, доцент Ш. Ә. Әбдірайымовтың бұл ғылыми зерттеу еңбегі халқымыздың дана тұлғалары Абай мен Мұхтар Әуезов шығармашылығының философиялық қырларын зерделеуге арналған. Кітап Абай дананың туғанына 170 толуына орайластырыла отырып, жоғары оқу орындары мен мектеп шәкірттеріне арналады.


Стейс Крамер.
50 дней до моего самоубийства

Стейс Крамер, автор самой читаемой рукописи Рунета: «Даже и не думайте о том, что я написала данный рассказ, дабы показать, что самоубийство – решение всех проблем. Это вовсе не так. Я думаю, что каждый человек хотя бы раз задумывался о суициде. Именно такие мысли и посетили героиню моего рассказа – Глорию Макфин. Она обычный подросток с типичными для ее возраста проблемами. Здесь будет описываться 50 дней ее жизни. Эти дни помогут ей решить: стоит ли жить или действительно лучше умереть».


200 любимых маленьких сказок: хрестоматия.

В хрестоматию вошли лучшие образцы маленьких сказок, созданные в разные времена. Здесь читатель найдет и всем известные русские народные сказки, и сказки русских писателей 19-20вв. Книга адресована детям дошкольного возраста и взрослым для чтения дома, для руководителей детского чтения и воспитателей детских садов.


Менеджмент негіздері

Берілген «Менеджмент негіздері» оқулығы көмекші қүрал бо- лып табылады. Оқулықта басқару менеджмент пөнінің мақсатта- ры мен міндеттері, стратегиялық, тактикалық жөне оперативті басқарулар туралы шешім қабылдау процесі, басқарушының қыз- метіне ықпал ететін жөне анықтайтын факторлар туралы анық жа- зады, сонымен қатар халықаралық тәжірибелер, басқарушылық оқиғалар, іскерлік ойындар, жарыстар нүсқасы үсынылған.

«Менеджмент негіздері» экономика пөніне үсынылған бағдар- лама негізінде қүрастырылған, қосымша түсініктер, термин, сыз- балар, жіктеу ерекшеліктері берілген.

Оқулықты жоғары оқу орындары мен колледждерде менедж- мент курсыноқыту үшін, сонымен қатар менеджментті өз бетімен игеру үшін де қолдануғаболады. Бұл оқулық оқушылар (студент- гер) мен оқытушыларға кешенді ақпаратты-анықтамалық ретінде пайдалы.


ЛИТЕРАТУРА НАРОДА КАЗАХСТАНА

В монографии «Литература народа Казахстана» впервые в сравнительно-сопоставительном плане исследуются наиболее важные литературные процессы, основные этапы развития литератур данного региона. Литература народа Казахстана — явление уникальное и многогранное, своеобразный творческий феномен, включающий казахскую, русскую, уйгурскую, курдскую, немецкую, татарскую, корейскую, узбекскую литературы. Авторы разделов, специалисты в области изучения наииональных литератур, обобщают ведущие тенденции и закономерности литературного развития, его качественно новые идейно­художественные этапы и проблематику (тема политических репрессий, большой и малой родины, судьба художника на стыке эпох и т.л.). В определенной мере соблюдена хронологическая последовательность в изложении материала, освещены вопросы стадиальности литературного процесса, имагологический дискурс и исторический контекст, выявлено значение творческой личности художника в процессе взаимоузнавания кульгур и литератур.

Книга предназначена студентам, магистрантам, докторантам, преподавателям филологических и гуманитарных факультетов вузов, научным сотрудникам, представителям этно-культурных объединений АПК, любителям и ценителям литературы.


Юрий Поминов.
Как я был… (книга с автографом автора)

Новая книга Юрия Поминова – своеобразное продолжение его предыдущих книг о детстве, юности, взрослении, счастливых мгновениях жизни, а также испытаниях, выпадавших на его долю. Отчасти художественная биография, отчасти ироничный взгляд на собственную жизнь.


Юрий Поминов.
«Что пройдет, то будет мило»

Книга павлодарского писателя Юрия Поминова состоит из самостоятельных очерков и рассказов, связанных в одно целое образом автора, его отношением к героям, к самой жизни в целом. Эта новая книга опять оказалась непохожей на его прежние сборники, собрав под одной обложкой совершенно разные, а то и контрастные характеры и судьбы. И в то же время в основе своей, в главном – отношении к людям, природе и самой жизни – она родственна своим более старшим собратьям.


ПРО ЛЮБOFF/ON

третья книга Оксаны Робски, автора скандального бестселлера «Casual* и провокационного «День счастья — завтра*.

Лаконичный роман о жизни, в которой празд­ник — строчка в отрывном календаре, количество любви не переходит в качество, а две половины не равны целому: ей некогда любить себя, ему некогда любить других.


Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс. — 3-е изд.

Новейшая хрестоматия для 4-го класса составлена в полном соответ­ствии с современными требованиями Государственного образователь­ного стандарта и может быть использована со всеми основными учеб­никами по литературному чтению, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.

В хрестоматии наиболее полно учтены интересы и возрастные по­требности четвероклассника. В нее вошли сказки, произведения из зо­лотого фонда современной детской литературы,- русской и зарубежной классики.

Издание предназначено для подготовки к урокам литературного чте­ния и самостоятельной работы учащихся дома.


Колычев В. Г.
Бандитские шашни

Отслужил в армии Василий Аникеев по прозвищу Вайс, отдал долг Родине в рядах ВДВ. Теперь он на гражданке, работает личным водите-лем директора строительной фирмы в родном городке. Вроде все пу¬тем — и работенка непыльная, и деньги нормальные. Но вот как оно все обернулось.. Влюбился Василий в Оксану, бухгалтера фирмы и по совместительству любовницу шефа. А потом еще выяснилось, что она также крутит шашни с известным в здешних краях бандитом. И вот как-то раз этот урка со своими отморозками напал на машину, в кото¬рой Вайс и Оксана перевозили казенные деньги. Бывшему десантнику удалось отбиться. Но это было только начало…


Гордиенко Г.
Большая книга ужасов. 

Будущая мачеха Сергея, женщина с красивым лидом и алым взгля¬дом, кажется настоящей ведьмой! Что она делает в его ломе? Как отец решат жениться на ней? После ее появления мальчика мучают кошмары и неясные боли и головокружения. С помощью г ипноза она заставляет его выпить какое-то отвратительное зелье… Нужно срочно разобраться в происходящем, иначе ему нс выжить! И очень скоро Сергей выясня¬ет — его мачеха действительно не человек!
»Вкус твоей крови»
«С помощью этого зелья любой может превратиться в вампира!» — веселится выдумщик Гришка, покаэьгвая друзьям пакетик со странным порошком. Но ему стало нс до шуток, когда лучший друг выпил это и. белки его глаз покраснели, зубы заосграшеь, а клыки увсличагись! Обычно дружелюбный, он стал мрачным, молчаливым и чуть нс убит одноклассннка-задиру! Друг разыгрывает Гришку ачи реально охотится на людей и пьет их кровь?


Траверс П. Л.
Мэри Поппинс: Сказочная повесть

Знаменитая сказочная повесть английской писательницы Памелы Трэверс о необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно откуда вместе с западным ветром и исче¬зает, когда ей заблагорассудится. Ее любят дети во всех странах мира. Еще бы! Ведь она понимает язык зверей и птиц, а когда бывает в хорошем настроении, может даже взлететь под потолок.


Абдуллаев Ч. А.
Забава королей

В роскошном поместье, в нескольких часах езды от кенийской сто¬лицы Найроби, собралась веселая компания. Хозяин, отошедший от дел итальянский предприниматель, пригласил своих друзей, в числе кото-рых и трое русских бизнесменов с подругами. Волею судеб там оказался и знаменитый эксперт по борьбе с преступностью Дронго. Компания со¬бралась на «забаву королей» — так издавна называли охоту на львов. Но сафари обернулось трагедией: один из русских бизнесменов во время об¬лавы получил пулю п грудь Кто стрелял? Был ли это случайный вы¬стрел — или преднамеренное хладнокровное убийство? Вопросы, вопро¬сы… Но найти на них ответы — дело чести для Дронго И, не дожидаясь прибытия местной полиции, он начинает вычислять убийцу…


Абдуллаев Ч.А.
День луны

Группа террористов похитила образцы новейшего бактериологического оружия. Бандиты грозятся провести самую масштабную террористическую атаку в истории человечества. Но они готовы отказаться от этой идеи, если им выплатят ни много ни мало… полмиллиарда долларов. Военные не собираются сотрудничать с террористами, они начинают масштабную операцию по поиску и обезвреживанию преступной группы. Однако найти террористов оказывается не так-то просто. Дело в том, что бандиты действуют по указанию «оборотня» из Министерства обороны и тщательно продумывают каждый свой шаг


Абдуллаев Ч. А.
Его подлинная страсть

Члены закрытого политического клуба — коронованные особы, главы государств и руководители крупнейших компаний — во из¬бежание очередной волны кризиса решили поднять мировые цены на золото. Эта мера должна ослабить курс ведущих валют, вызвать инфляцию, но помочь экономикам многих стран. Однако, несмотря на все усилия участников секретного соглашения, стоимость золота вдруг стала стремительно падать. Кто-то активно скупал металл с явной целью выбросить его на рынок, когда цена вырастет, и таким образом обогатиться. Без сомнения, этот неизвестный игрок был чле¬ном клуба. Чтобы узнать имя предателя, руководство клуба нанимает сыщика с мировым именем — эксперта Дронго ..


Санаев П. Хроники Раздолбая
Похороните меня за плинтусом – 2

Данная книга – продолжение культовой повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Герой «Плинтуса» вырос, ему девятнадцать лет, и все называют его Раздолбаем. Раздираемый противоречивыми желаниями и стремлениями, то подверженный влиянию других, то отстаивающий свои убеждения, Раздолбай будет узнавать жизнь методом проб и ошибок. Наверное, самое притягательное в новом романе П. Санаева – предельная искренность главного героя. Он поделится с нами теми мыслями и чувствами, в которых мы боимся сами себе признаться.


Шолпан Байғалы
Қызылтаң-алтың бесігім

естелік әңгімелер.
Бұл кітапта Қарт Ертістің қос қанатын жайлаған Тереңкөл болысының орталығы болған Қызылтаң ауылының өткен ғасырлар тоғысындағы тіршілігі, өсіп дамуы, әлеуметтік жағдайы, алғашқы білім шырағын жаққан мектеп тарихы туралы баяндалады.


Жұмасова К. С.
Психология.

Оқулықта психологияның жалпы негіздері, баланың жас ерекшеліктеріне қарай жалпы психологиялық даму процесі жан-жақты қарастырылған. Педагогикалық колледж студенттері мен балабақша тәрбиешілеріне, бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған.


Баландин Р. К.
100 Великих оригиналов и чудаков.

Новинка из серии «100 великих». Кто такие чудаки и оригиналы? Часто это бывают необычные, не похожие на других люди. Многие из них прокладывают новые пути в науке и технике, раздвигают горизонты познания, основывают новые направления в искусстве и просто – украшают нашу жизнь! Таким был библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров с его принципом «жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех» и философией общего дела. И знаменитый доктор Федор Гааз, лечивший тысячи москвичей бесплатно, делившийся с ними своими деньгами. Таков был Константин Циолковский.
Книга посвящена ста неординарным личностям, часто нелепым и смешным, но не глупым и пошлым. Она будет интересна каждому, кто ценит необычных людей и нестандартное мышление.

Обсуждение закрыто.